Řád turistické základny Morgana

 1. Nájemce je povinen využívat turistickou základnu Morgana (dále jen "základna") pouze po dobu smluvenou se správcem turistické základny (dále jen "správce") a dodržovat smluvené časy příjezdu a odjezdu.
   
 2. Po příjezdu na základnu správce (nebo jím pověřená osoba) seznámi nájemce se stavem základny a na základě Předávacího protokolu mu předá potřebné klíče od základny.
   
 3. Do Předávacího protokolu se po vzájemné dohodě zapíše stav energií (plyn, benzín, petrolej, dřevo atp.).

 4. Parkování vozidel je dovoleno pouze na vyhrazených místech.

 5. V celém areálu základny je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň na místech, která k tomu nejsou určena. Při manipulaci s ohněm a hořlavými látkami je nutno dbát zvýšené opatrnosti.

 6. Nájemce je povinen na základně udržovat pořádek a odpadky ukládat pouze na místa, která jsou k tomu určena. Odpadky nájemce odváží sám, pokud není dohodnuto jinak se správcem.

 7. Nájemce je povinen se na základně chovat tak, aby nepoškozoval propůjčený prostor ani jeho vybavení a nedělal ostudu 137. PS Robinsoni ani nikomu jinému.

 8. Dřevo je dovoleno v okolních lesích pouze sbírat.

 9. Je povoleno vyzdobit základnu do tématu akce, která se na základně odehrává, nájemce se však zavazuje předat zpět základnu ve stavu, v jakém mu byla předána v den jeho příjezdu.

 10. Nájemce je povinen dbát na čistotu okolí, sbírat papírky, fáborky a odpadky. Ctíme čistou přírodu.

 11. Nájemce zodpovídá za veškeré vybavení základny. Vznikne li jakákoliv škoda na majetku základny, je nájemce povinen neprodleně hlásit škodu správci a dále je povinen uhradit vzniklou škodu pronajímateli. Škodu lze nahradit finančně nebo po dohodě se správcem opravou.

 12. V případě zatékání do některého z podsadových stanů je nájemce povinen celtu vyřadit a nahlásit tuto skutečnost správci. 

Správce TZ Morgana:
Ing. Tomáš Běhan
Tel.:  +420 734 860 987